Privatumo politika

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS

,,GARGŽDŲ GELEŽINKELIS‘‘

PRIVATUMO POLITIKA


I
SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. UAB ,,Gargždų geležinkelis‘‘ (toliau – GG) siekia užtikrinti, kad klientai, interneto svetainės lankytojai ir kiti asmenys, kurių asmens duomenis tvarkome, visiškai pasitikėtų mumis ir mūsų paslaugomis bei būtų skaidriai informuoti apie tai, kaip mes tvarkome jų duomenis. Todėl labai svarbu, kad Jūs atidžiai susipažintumėte su šia Privatumo politika, kurioje Jūs rasite informaciją apie tai, kaip mes renkame ir naudojame Jūsų asmens duomenis.
 2. Naudodamiesi GG Interneto svetaine, taip pat naudodamiesi GG siūlomomis paslaugomis bei kitais pagrindais suteikdami GG savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Politikos nuostatomis. Privatumo politika reglamentuoja GG tvarkomus asmens duomenis, kuriuos Jūs galite pateikti apsilankę mūsų bendrovėje, GG interneto svetainėje gargzdugelezinkelis.lt (toliau – Interneto svetainė), susisiekę su mumis el. paštu ar telefonu, o taip pat kuriuos GG gauna vykdant sutartis su partneriais ar klientais juridiniais asmenimis, jei Jūs esate jų darbuotojas ar atstovas.
 3. Tvarkomų asmens duomenų valdytojas – UAB ,,Gargždų geležinkelis‘‘ (juridinio asmens kodas 163143475, registruotos buveinės adresas: Gamyklos g. 21, Gargždai, Lietuva, duomenys kaupiami ir tvarkomi VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre, el. pašto adresas info@gargzdugelezinkelis.lt, telefono numeris +370 46 471 565).
 4. Privatumo politika yra taikoma nepriklausomai nuo to, kokius įrenginius lankytojas naudoja prisijungti prie Interneto svetainės.
 5. Informuojame, kad GG gali pasitelkti kitus asmenis asmens duomenims tvarkyti ir tuo tikslu perduoti informaciją apie asmenis kitiems juridiniams asmenimis, laikantis Privatumo politikoje nustatytų sąlygų.
 6. Ši Privatumo politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.
 7. Apibrėžtys:
  • Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu (asmens duomenų subjektu), kurio tapatybė yra žinoma ar gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta naudojantis tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
  • Asmens duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas, teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (ar) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.
  • Asmens duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra renkami Bendrovės.
  • Kitos Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos teisės aktuose.

II SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

 1. Renkame šio tipo duomenis:
  • tuos, kuriuos Jūs pateikiate, kai su mumis bendraujate arba turite teisinių santykių, perkate GG paslaugas arba registruojatės paslaugoms, kreipiatės į mus prašydami suteikti informaciją;
  • Vaizdo duomenis;
  • tuos, kurie generuojami, kai naudojatės mūsų tinklu ir paslaugomis (pvz., siunčiate elektroninį laišką ar apsilankote mūsų interneto svetainėje);
  • tuos, kuriuos gauname iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, kitų paslaugų teikėjų arba viešai prieinamų registrų.
 2. Jūs neprivalote mums pateikti jokių asmens duomenų, tačiau, jei nuspręsite to nedaryti, gali būti, kad mes negalėsime Jums suteikti tam tikrų paslaugų.
 3. Pateikdami savo asmens duomenis, esate atsakingi už pateiktų duomenų tikslumą, teisingumą ir išsamumą. Jeigu Jūsų asmens duomenys pasikeičia, Jūs privalote nedelsiant informuoti apie tai GG. GG nebus atsakinga už žalą atsiradusią asmeniui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, kad Jūs nurodėte neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipėte dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.
 4. GG renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate ar kuriuos GG gauna vykdant sutartis su partneriais ar klientais juridiniais asmenimis:
  • Lokomotyvo mašinistų ir padėjėjų asmens duomenis: vardas; pavardė; gimimo data; gimimo vieta;  asmens tapatybės dokumento duomenys (numeris, galiojimo data); mašinisto pažymėjimo duomenys (numeris, galiojimo data), tautybė.
  • Traukinių derintojų asmens duomenis: vardas; pavardė; gimimo data; asmens tapatybės dokumento duomenys (numeris, galiojimo data).
  • Asmenų patenkančių į GG teritoriją duomenis: vardas; pavardė; pareigos; pilietybė; dokumento tipas; dokumento Nr.; įmonės pavadinimas; nuotrauka; el. paštas; telefono Nr; transporto priemonės registracijos numeris ir markė; leidimo išdavimo data ir galiojimo laikas; įėjimo/įvažiavimo laikas, išėjimo/išvažiavimo laikas.
 5. GG renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs netiesiogiai pateikiate, užsakydami paslaugas ar lankydamiesi Svetainėje, t. y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš Jūsų naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų įrenginių Jums prisijungus prie Svetainės:
  • lankytojo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, IP adresą, paliktus komentarus Interneto svetainėje, kitus duomenis, kuriais lankytojas savanoriškai pasidalino lankydamasis interneto svetainėje (slapukai);
  • paliekant komentarus Interneto svetainėje, prašoma lankytojo neatskleisti specialių kategorijų asmens duomenų (pvz., informacijos apie rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, narystę profesinėse sąjungose, fizinę ar psichinę sveikatą). Jei dėl kokios nors priežasties lankytojas nutaria pateikti GG specialių kategorijų asmens duomenis ar kitą konfidencialią informaciją, toks veiksmas laikomas aiškiu lankytojo sutikimu GG rinkti ir naudoti tokius duomenis ir informaciją tikslais, nurodytais šioje privatumo politikoje.
 6. GG renka ir toliau tvarko vaizdo duomenis duomenų subjektų, kuriuos užfiksuoja mūsų vaizdo stebėjimo įranga, kai lankotės GG teritorijoje. Vykdant vaizdo stebėjimą yra tvarkomi tik vaizdo duomenys.

Vaizdo stebėjimo laukas apima Bendrovės nuomojamą teritoriją: perimetrą apie depo pastatą, privažiavimus prie depo, depo vartus, automobilių stovėjimo aikšteles, krovinių tvarkymo darbo vietas, perimetrą apie statinius, geležinkelio kelius ir geležinkelio vartų prieigas:

Vaizdo stebėjimo vieta

Stebima teritorija

Kamerų skaičius

Vaizdo įrašų trukmė, dienos

Garso įrašymas

Gamyklos g. 21, Gargždai

Perimetras

4

30

nedaromas

Gamyklos g. 21, Gargždai

Aikštelė

2

30

nedaromas

Gamyklos g. 21, Gargždai

Vartai

1

30

nedaromas

Bendrovė vaizdo įrašus nekaupia. Duomenys gali būti teikiami teisėsaugos institucijoms.

 1. Asmens duomenų saugojimas:
  • Duomenų subjekto asmeninė informacija saugojama ne ilgiau negu tai būtina šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams pasiekti;
  • asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegtos fizinės ir techninės priemonės, kad būtų apsaugota visą informacija, kuri renkama paslaugų teikimo tikslais. Duomenys bus saugomi 14 parų. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atkurti;
  • ilgesnis negu nustatyta Privatumo politikos 14.2 p. asmeninės informacijos saugojimas gali būti vykdomas tik esant pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos (dėl kurios yra atliekamas tyrimas) arba kai duomenys būtini tinkamam ginčui, skundui išspręsti ar esant kitiems specialiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.
 2. Asmens duomenų teisėto tvarkymo pagrindai:
  • kai taikoma teisinė prievolė, t. y. galiojantys Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktai įpareigoja mus tvarkyti Jūsų asmens duomenis;
  • kai duomenis tvarkyti būtina, siekiant sudaryti ir (arba) vykdyti su asmeniu sudarytą sutartį;
  • asmuo davė sutikimą, kad jo duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais;
  • asmens duomenis reikia tvarkyti siekiant Bendrovės teisėto intereso.
 3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai:
  • tinkamam paslaugų suteikimui, apdorojimui ir administravimui;
  • Svetainės lankytojų identifikavimui;
  • įgyvendinant tarptautinių, Lietuvos Respublikos įstatyminių ir poįstatyminių teisės aktų, reglamentuojančių uosto apsaugą ir uosto režimą, reikalavimus;
  • Vaizdo stebėjimas GG vykdomas siekiant užtikrinti teritorijos naudojimo tvarkos ir režimo laikymąsi: užkirsti kelią terorizmui, nesankcionuotam asmenų, ginklų, padegamųjų įtaisų ir sprogmenų patekimui į teritoriją, sumažinti grėsmę infrastruktūros įrenginių saugumui, taip pat   užtikrinti nuosavybės teisės apsaugą, garantuoti bendrovės ir klientų turto saugumą ir neliečiamumą;    
  • atsakymams į pateiktas užklausas/prašymus pateikti;
  • informuoti apie vykusius renginius, socialines iniciatyvas ir kitą GG veiklą;
  • galimybė vykdyti statistinę ir kitą analizę, kurią atliekant nuolat tobulinamas tinklalapio turinys.
 4. Duomenų perdavimas:
  • GG be duomenų subjekto atskiro sutikimo jo asmens duomenų neperduoda jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus, kai tai būtina teisėsaugos, teisminėms ar ikiteisminėms institucijoms dėl jų atliekamų tyrimų, ar kitais teisės aktų ir šios Privatumo politikos nustatytais atvejais.

III SKYRIUS

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

 1. Duomenų apsaugos teisės aktai suteikia duomenų subjektui teisių, kuriomis jis gali laisvai naudotis, o GG privalo užtikrinti duomenų subjektui tokią galimybę. Duomenų subjektas turi šias teises:
  • teisė susipažinti su GG tvarkomais jo asmens duomenimis. Duomenų subjektas turi teisę gauti GG patvirtinimą, ar GG tvarko asmens duomenis, taip pat teisę susipažinti su GG tvarkomais duomenų subjekto asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius;
  • teisė ištaisyti asmens duomenis. Jeigu pasikeitė duomenų subjekto pateikti duomenys arba duomenų subjektas mano, kad GG tvarkoma informacija apie jį yra netiksli ar neteisinga, duomenų subjektas turi teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti;
  • teisė prašyti ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam). Esant tam tikroms teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (pvz., kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas), duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad GG ištrintų jo asmens duomenis;
  • teisė atšaukti sutikimą. Tais atvejais, kai duomenų subjekto duomenis GG tvarko duomenų subjekto sutikimo pagrindu, duomenų subjektas turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir duomenų subjekto sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas;
  • reikalauti, kad būtų apribotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas. Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad Bendrovė apribotų duomenų tvarkymą, kai:
   • duomenų subjektas užginčija duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį duomenų valdytojas gali patikrinti duomenų tikslumą;
   • asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir duomenų subjektas nesutinka, kad duomenys būtų ištrinti;
   • GG nebereikia asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
   • duomenų subjektas paprieštaravo jo asmens duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar GG teisėtos priežastys yra viršesnės už duomenų subjekto priežastis.
  • prašyti, kad Jūsų asmens duomenys būtų perkelti kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą).
  • teisė nesutikti su duomenų tvarkymu, kai tvarkymas pagrįstas teisėtais interesais. Duomenų subjektas turi teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis GG teisėtais interesais;
  • teisė pateikti skundą. Jeigu duomenų subjektas mano, kad jo duomenis GG tvarko pažeisdama duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, reikėtų kreiptis tiesiogiai į GG.

Jeigu duomenų subjekto netenkins GG siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, jo nuomone, GG nesiėmė pagal duomenų subjekto prašymą būtinų veiksmų, duomenų subjektas turės teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai adresu: A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, el. paštu ada@ada.lt.

 1. Norėdami įgyvendinti savo teises, duomenų subjektai kviečiami užpildyti Prašymo formą (pridedama prie šios Privatumo politikos) ir siųsti el. paštu info@gargzdugelezinkelis.lt. GG informuoja, kad kilus abejonėms dėl asmens tapatybės GG gali pareikalauti papildomos informacijos tam, jog teisingai identifikuotų asmenį.
 2. GG atsakingas darbuotojas gavęs duomenų subjekto Prašymą ir įvertinęs jo turinį ir klausimo apimtį ne vėliau kaip per 5 darbo dienas susisieks su duomenų subjektu ir jį informuos apie jo teisių įgyvendinimo terminus, teisines ir technines galimybes.

 

IV SKYRIUS

SLAPUKAI

 1. Tuo atveju, kai lankotės mūsų interneto svetainėje, GG gali tvarkyti lankytojo IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, kai lankytojas juos suteikia. Duomenys yra renkami slapukų (angl. cookies) ir kitų panašių technologijų pagalba vartotojų sutikimo pagrindu. Slapukas – tai nedidelė teksto rinkmena, kurią interneto svetainė išsaugo jūsų kompiuteryje, kai joje apsilankote.
 2. Slapukais siekiame užtikrinti efektyvų ir saugų svetainės veikimą bei analizuoti Jūsų įpročius, kad svetainės veikimas būtų patogus, efektyvus ir atitiktų Jūsų poreikius bei lūkesčius.
 3. GG Interneto svetainėje naudojami toliau apibūdinami slapukai:

Slapuko pavadinimas

Slapuko atliekamos funkcijos

Duomenų tvarkymo tikslas

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

         

_ga

Slapukas naudojamas statistinei tinklapio informacijai rinkti

Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitliuko apskaita vykdoma per „Google analytics“

Apsilankius interneto svetainėje

2 metus

_gat

Slapukas ribojantis užklausų, pateiktų per „Google“, skaičių

Neįrašo jokios informacijos apie naudotoją

Apsilankius interneto svetainėje

1 minutę

_gid

Slapukas naudojamas statistinei tinklapio informacijai rinkti

Šis slapukas kaupia ir atnaujina informacija apie lankytus tinklapio polapius. Daugiau informacijos adresu: https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gid

Apsilankius interneto svetainėje

24 valandas

 1. Slapukai gali būti naudojami tik jeigu atitinkamas svetainės lankytojas davė sutikimą. Apsilankius GG interneto svetainėje lankytojas gali pasirinkti, ar nori naudoti slapukus. Slapukus galima valdyti ir (arba) ištrinti pagal savo pageidavimus. Daugumos naršyklių nustatymuose galima pasirinkti, kuriuos slapukus norima priimti ir kuriuos atmesti, taip pat galima patikrinti, kokie slapukai yra įrašyti, ir ištrinti atskirus slapukus, blokuoti trečiųjų šalių slapukus, blokuoti slapukus iš konkrečių interneto svetainių, blokuoti visų slapukų siuntimą, uždarant naršyklę ištrinti visus slapukus. Norint daugiau sužinoti, kaip reikia valdyti slapukus, galima apsilankyti naudojamose naršyklių svetainėse:

„Firefox“-https://support.mozilla.org/lt/kb/Slapuk%C5%B3%20valdymas
„Chrome“-https://support.google.com/chromebook/answer/95647?hl=lt
„Internet Explorer 10-11“- http://windows.microsoft.com/lt-lt/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

 1. Jei svetainės lankytojas nesutinka, kad į jo kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, gali bet kada atšaukti sutikimą juos naudoti pakeitę nustatymus ir ištrynę įrašytus slapukus. Informuojame, kad visiškai užblokavus slapukus, GG interneto svetainė gali neveikti tinkamai.
 2. Informuojame, kad Interneto svetainėje naudojami ir būtinieji slapukai, kurie užtikrina interneto svetainės funkcionalumą ir kurių naudojimui Jūsų atskiro sutikimo nereikia.

V SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

 1. GG, įgyvendindama tinkamas technines ir organizacines priemones, saugo duomenų subjekto asmens duomenis nuo praradimo, neteisėto panaudojimo, neteisėtos prieigos, atskleidimo ar pakeitimo.
 2. GG, įvertinusi riziką ir nustačiusi duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali sukelti didelį pavojų asmenims, nedelsdama apie tai informuoja asmenis.
 3. GG už duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali sukelti didelį pavojų asmenims atsako Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Ši politika gali būti keičiama ir atnaujinama pagal poreikį, atsižvelgiant į GG vykdomus pokyčius bei kitus veiksnius. Atnaujinta Privatumo politika yra skelbiama interneto svetainėje.
 2. Privatumo politika yra taikoma nuo 2020 m. liepos 8 d.
Informuojame, jog šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Daugiau apie slapukus skaitykite čia. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.